Územní plán

S upraveným návrhem územního plánu Zahořany bylo možné se seznámit od 20. 8. do 17. 10. 2019

v kanceláři pořizovatele – Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, Riegrova 1209 (č. dveří 19), 252 28 Černošice — středy 8:00 – 17:00, v jiný čas po telefonické dohodě na tel. 221 982 511

nebo

na Obecním úřadě Zahořany, Zahořany 58, 252 10 Mníšek pod Brdy — v úředních hodinách: pondělí a středa 16:00 — 18:00, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Návrh upraveného územního plánu Zahořany se zvýrazněnými změnami je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mestocernosice.cz v části Mapy a územní plán – ÚP a RP — ORP Černošice projednávané — Zahořany:

https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-arp-obce-orp-cernosice/proiednavane/Zahorany/

Písemné připomínky bylo možné podávat do 17. 10. 2019 včetně na adrese pořizovatele


Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu obce Zahořany se konalo 10. října 2019 v 17h v sále Obecního úřadu Zahořany.

 

Výroková část

 

Odůvodnění

 

Podání připomínky / námitky k projednávanému územnímu plánu nebo jeho změně


Podání připomínky / námitky k projednávanému územnímu plánu nebo jeho změně využijete v případě, kdy nesouhlasíte se zveřejněným návrhem územního plánu nebo jeho změnou. Vydaný územní plán může výrazně ovlivnit možnost využití pozemku, především pro plánovanou výstavbu, ale i pro jiné způsoby využití. To se týká i stávajících nemovitostí. Proto je tato územně plánovací dokumentace veřejně projednávána a vlastníci nemovitostí i ostatní občané mohou hájit svá práva. Proces projednávání územního plánu nebo jeho změny má zákonem stanovený postup.

Připomínky může uplatnit u pořizovatele každý:

  1. při projednávání návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou
  2. k návrhu územního plánu nebo jeho změny pro společné jednání a to do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
  3. k návrhu územního plánu nebo jeho změny pro veřejné projednání a to do 7 dnů od veřejného projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny

Námitky mohou podat pouze při veřejném projednání:

  1. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení
  2. oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury)
  3. zástupce veřejnosti (fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům zmocněná nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občany příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace)

Lhůta pro podání námitek je do 7 dnů od veřejného projednání písemně u pořizovatele.

Formuláře:

Formulář pro uplatnění připomínky – pdf
Formulář pro uplatnění připomínky – doc
Formulář pro uplatnění námitky – pdf
Formulář pro uplatnění námitky – doc

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa             8:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek      8:00 – 12:00 hodin

Osobní návštěvu doporučujeme nejlépe po telefonické domluvě s příslušným referentem. Mapu rozdělení obcí a kontakty na jednotlivé referenty najdete na adrese www.mestocernosice.cz.


Obecní úřad Zahořany, jako pořizovatel příslušný k pořizování ÚP Zahořany podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona vydává toto stanovisko k jednotlivým podaným žádostem na změnu územního plánu

Stanovisko k návrhům změn územního plánu


Obecní úřad Zahořany, jako pořizovatel příslušný k pořizování ÚP Zahořany podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s Ing. arch. M. Tunkovou, autorizovaný architekt (ČKA 4179) , Urbanistické studio, Krajníkova 113/12, Dobřichovice, v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 18 a 19 stavebního zákona a citovaným usnesením,

o z n a m u j e

občanům obce Zahořany, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Zahořany, a orgánům veřejné správy, možnost podávání návrhů na pořízení územního plánu Zahořany, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚPO Zahořany, podle § 44 písm. b) až d) a § 46 odst. 1 stavebního zákona, a to ve lhůtě do 45 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj. do 14. dubna 2012, ve stejné lhůtě může každý uplatnit k pořízení ÚP Zahořany své podněty.


Zastupitelstvo obce Zahořany rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č.4/1/2012 na svém zasedání dne 9. ledna 2012 o pořízení územního plánu Zahořany, který nahradí podle § 188 odst. 1 stavebního zákona stávající územní plán obce (ÚPO)Zahořany (změna č.3 /2004), schválený dne 1. listopadu 2004, v rozsahu celého území obce Zahořany, které vymezuje katastrální území Zahořany v okrese Praha-západ a kraji Středočeském.