Právní předpisy

Přehled právních předpisů, které se vztahují k činnosti obce a obecního úřadu Zahořany.

Jejich aktuální znění je možno prostudovat například na následujících odkazech

Výsledek obrázku pro právní předpisy

 

Listina základních práv a svobod,
Ústava ČR,
Věstníky vlády ČR,
zákon o obcích,

 • o okresních úřadech,
 • o volbách do zastupitelstev obce,
 • o správních řízeních,
 • o přestupcích,
 • o matrikách,
 • o názvech obcí,
 • o označování ulic a číslování domů,
 • o pozemních komunikacích a vodách,
 • o územním plánování a stavebním řádu,
 • o hlášení a evidenci pobytu občanů,
 • o požární ochraně,
 • o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení,
 • o právu shromažďovacím,
 • o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
 • o loteriích a jiných podobných hrách,
 • o státní správě a samosprávě ve školství,
 • o místních poplatcích,
 • o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky,
 • o odpadech,
 • o živnostenském podnikání,
 • o sociální potřebnosti,
 • o účetnictví,
 • o živnostenských úřadech,
 • o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • o ochraně přírody a krajiny,
 • o správě daní a poplatků,
 • o dani z nemovitostí,
 • o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů,
 • o nájemném z bytů,
 • o silniční dopravě,
 • o zadávání veřejných zakázek,
 • o právu na informace,
 • o životním prostředí,
 • obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.

Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu.

Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek obce, do usnesení vlády a nařízení krajského úřadu Středočeského kraje.

Znění příslušných zákonů lze najít i na portálu veřejné správy