Co zde mohu vyřídit

Trvalé přihlášení k pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit občanský průkaz
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzené oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem úřadu.

Mohlo by se hodit vědět: Informace pro občany – výzvy vs. trv.pobyt


Podání ohlášení ve věcech stavebních

Stavební zákon ukládá stavebníkům pouze ústně oznámit na OÚ záměr výstavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. Ostatní stavby se řídí dle pravidel stávajícího znění zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

NOVĚ PŘIPRAVOVANÝ STAVEBNÍ ZÁKON – STRUČNÉ SHRNUTÍ


Placení místních poplatků


Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost

  • Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem  [§ 3 písm. b)  zákona] a jsou podle  § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m².

Podklady k žádosti:

Žádost o povolení ke kacení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele
  • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • zdůvodnění žádosti.

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.


A co zde nemohu vyřídit, ale často se to plete?

Např. vydání občanských průkazů či cestovních pasů, kdy je nutné navštívit příslušný úřad obce s rozšířenou působností (např. Černošice nebo Dobříš), případně Ministerstvo vnitra ČR.