Co zde mohu vyřídit

Trvalé přihlášení k pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit občanský průkaz
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzené oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem úřadu.

Mohlo by se hodit vědět: Informace pro občany – výzvy vs. trv.pobyt


Podání ohlášení ve věcech stavebních

Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze ústně na ObÚ záměr výstavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.


Placení místních poplatků


Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost

  • Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem  [§ 3 písm. b)  zákona] a jsou podle  § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m².

Podklady k žádosti:

Žádost o povolení ke kacení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele
  • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • zdůvodnění žádosti.

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.


A co zde nemohu vyřídit, ale často se to plete?

Např. vydání občanských průkazů či cestovních pasů, kdy je nutné navštívit příslušný úřad obce s rozšířenou působností (např. Černošice nebo Dobříš), případně Ministerstvo vnitra ČR.