Poplatky

Občan je povinen hradit poplatky, které schválí zastupitelstvo obce ve své působnosti a těmto poplatkům říkáme místní. Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.

Místní poplatky platné od roku 2016:

Obec Zahořany má vyhláškou stanovené místní poplatky. Veškeré místní poplatky jsou v rubrice vyhlášky.
Poplatky :

 • Poplatek za držení psa, známku a evidenci v databázi OÚ ….60,-Kč
 • Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany Zahořan…..500,- Kč na osobu.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

POPLATNÍK: 1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Zahořany.
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce Zahořany určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatník je povinen ohlásit obci Zahořany:
a) nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem .
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci nebo v důsledku přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné skutečnosti.

SPLATNOST POPLATKU JE DO 30.DUBNA každého roku.

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může OÚ Zahořany zvýšit až na trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení.

Poplatky ze psů
POPLATNÍK:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce Zahořany trvalý pobyt nebo sídlo.
Poplatník je povinen oznámit držení psa do 30 dnů po dovršení 3 měsíců stáří psa a zaplatit poplatek na OÚ Zahořany.

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může OÚ Zahořany zvýšit až na trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení.

PLATBA:
V hotovosti v pokladně OÚ Zahořany nebo bezhotovostně na účet číslo: 36623111/0100

(do variabilního symbolu uveďte u rodinných domů: Vaše číslo popisné,u staveb určených k individuální rekreaci: Vaše evidenční číslo)

Správní poplatky

Od 17. ledna 2005 nabývá účinnosti zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad v našem případě MěÚ Mníšek pod Brdy a Černošice s rozšířenou působností od fyzických i právnických osob.

Není možné, ani účelem uvést zde všechny správní poplatky které úřad vyměřuje, vybírá a případně vymáhá, uvádíme zde poplatky nejčastější.

Pol. 2

 • Nahlédnutí do matriční knihy, živnostenského rejstříku 20,- Kč

Pol. 3

 • Vydání druhopisu rodného, úmrtního, oddacího listu 100,- Kč
 • Vydání stejnopisu, opisu, kopie 50,- Kč

Pol. 4

 • Ověření listiny (za každou i započatou stránku) 30,- Kč

Pol. 5

 • Ověření podpisu nebo otisku razítka 30,- Kč

Pol. 6

 • Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000,- Kč
 • Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

Pol. 8

 • Udělení státního občanství 10.000,- Kč
 • Vydání potvrzení o státním občanství ČR nebo národnosti 100,- Kč

Pol. 9

 • Vydání průkazu pro ZTP 30,- Kč

Pol. 10

 • Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence 50,- Kč

Pol. 11

 • Změna hanlivého, směšného, výstředního příjmení 100,- Kč
 • Změna jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč

Pol. 12

 • Uzavření manželství mezi snoubenci nemají-li trvalý pobyt v ČR 3000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, jeden má trvalý pobyt v ČR 2000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč

Pol. 13

 • Vydání loveckého lístku na 1 den 30,- Kč
 • Vydání loveckého lístku na 5 dní 50,- Kč
 • Vydání loveckého lístku na 30 dní 70,- Kč
 • Vydání loveckého lístku na 6 měsíců 100,- Kč
 • Vydání loveckého lístku na 12 měsíců 150,- Kč
 • Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1000,- Kč
 • Zápis honebního společenstva do rejstříku 500,- Kč
 • Změna zápisu do rejstříku honebních společenstvech 200,- Kč

Pol. 14

 • Vydání nebo prodloužení rybářského lístku kratší než 1 rok 60,- Kč
 • Vydání nebo prodloužení rybářského lístku na l rok 100,- Kč
 • Vydání nebo prodloužení rybářského lístku na 3 roky 200,- Kč
 • Vydání nebo prodloužení rybářského lístku na 10 let 500,- Kč
 • Přenechání výkonu rybářského práva 2000,- Kč

Pol. 16

 • Vydání dokladu, průkazu, osvědčení náhradou za poškozený, zničený, ztracený doklad, průkaz (duplikát) 100,- Kč
 • Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený 100,- Kč

Pol. 17

 • Vydání stavebního povolení bydlení do 3 bytů 300,- Kč
 • Vydání stavebního povolení bydlení více než 3 byty 1000,- Kč
 • Vydání stavebního povolení pro individuální rekreaci 300,- Kč
 • Vydání stavebního povolení ke stavbě garáže do 3 stání 300,- Kč
 • Vydání stavebního povolení ke změně stavby (nástavba, přístavba, stavební úpravy), studna, ČOV, přípojky 300,- Kč
 • Vydání stavebního povolení k drobným stavbám 300,- Kč
 • Vydání stavebního povolení k dočasným stavbám zařízení staveniště 300,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením prodloužení platnosti stavebního povolení 300,- Kč
 • Vydání povolení terénních úprav 1000,- Kč
 • Vydání povolení informačního, reklamního, propagačního zařízení 1000,- Kč

Pol. 18

 • Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1000,- Kč
 • Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 500,- Kč

Pol. 19

 • Vydání povolení ke změně užívání stavby 500,- Kč
 • Vydání povolení k odstranění stavby 100,- Kč

Pol. 20

 • Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době 100,- Kč
 • Místní šetření za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu 150,- Kč
 • Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 300,- Kč

Pol. 24

 • Vydání živnostenského listu 1000,- Kč
 • Vydání koncesní listiny 2000,- Kč
 • Změna živnostenského listu nebo koncesní listiny 500,- Kč
 • Změna údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině 100,- Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese 1000,- Kč
 • Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění 100,- Kč

Pol. 26

 • Zápis do registru vozidel motocykl do 50 cm 300,- Kč
 • Zápis do registru vozidel motocykl nad 50 cm 500,- Kč
 • Zápis do registru vozidel motorové vozidlo čtyři kola 800,- Kč
 • Zápis do registru vozidel přípojné vozidlo do 750 kg 500,- Kč
 • Zápis do registru vozidel přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč
 • Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 100,- Kč
 • Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,- Kč
 • Vydání tabulky zvláštní registrační značky (za každou tabulku) 500,- Kč
 • Zápis změny do technického průkazu vozidla a registru vozidel 50,- Kč
 • Vydání řidičského průkazu 50,- Kč
 • Změna v řidičském průkazu 10,- Kč

Pol. 27

 • Vydání rozhodnutí technické způsobilosti typu vozidla 2000,- Kč
 • Vydání rozhodnutí technické způsobilosti systému vozidla, konstrukční části vozidla, výbavy vozidla 1000,- Kč
 • Vydání rozhodnutí technické způsobilosti při hromadné přestavbě vozidla 500,- Kč
 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2000,- Kč
 • Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla , jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1500,- Kč
 • Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě benzín-plyn 500,- Kč

Pol. 28

 • Vydání registrace k provozování autoškoly 2000,- Kč
 • Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1000,- Kč
 • Vydání nebo rozšíření osvědčení učitele AŠ 300,- Kč
 • Změna, prodloužení platnosti osvědčení učitele AŠ 100,- Kč

Pol. 36

 • Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace do 10 dnů 100,- Kč
 • Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace do 6 měsíců 500,- Kč
 • Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace delší 6 měsíců 1000,- Kč

Pol. 115

 • Vydání pasu se strojově čitelnou zónou 200,- Kč
 • Vydání pasu se strojově čitelnou zónou osoby mladší 15 let 50,- Kč
 • Vydání pasu bez strojově čitelné zóny 600,- Kč
 • Vydání hraničního průkazu 100,- Kč
 • Zápis občana mladšího 15 let do pasu rodiče 50,- Kč
 • Změna v cestovním pasu 50,- Kč

Pol. 122

 • Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustředění odpadů 1000,- Kč

Poplatky se dle státních tarifů mění a tak aktuální relace správního poplatku je uvedena na příslušném ceníku správního úřadu.