Poplatky

Občan je povinen hradit poplatky, které schválí zastupitelstvo obce ve své působnosti a těmto poplatkům říkáme místní. Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.

POZOR !  Nová výše poplatků za svoz KO od 1. ledna 2023

Poplatky platné od 1. 1. 2023:

Obec Zahořany má vyhláškami stanovené poplatky, které naleznete v rubrice Vyhlášky a nařízení.

Nabízíme možnost platby poplatku přes tzv. QR kód :  

Platba přes QR kód, zde……

 

Poplatek ze psů

  • platí fyzická či právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce Zahořany trvalý pobyt nebo sídlo.
  • poplatník je povinen oznámit držení psa do 15 dnů po dovršení 3 měsíců stáří psa a zaplatit poplatek na obecním úřadě Zahořany.
  • poplatek za držení jednoho psa ….100,- Kč
  • poplatek za držení 2. a každého dalšího psa téhož držitele ….150,- Kč

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

  • platí každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
  • plátcem poplatku je vždy vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (je jedno, zda-li jde o trvalé bydlení či rekreační nemovitost).
  • plátce poplatku má ohlašovací povinnost, a to za každou nemovitost v jeho vlastnictví. Tuto povinnost splní tím, že odevzdá či zašle na obecní úřad vyplněné Prohlášení plátce poplatku (komunální odpad).
  • poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany Zahořan (platí se za nemovitost) Ceník poplatků za komunální odpad.
Označení
Objem nádoby, frekvence svozu
Sazba v Kč
120L/2 120 litrů, 1x 14 dní 1.498,
120L  120 litrů, 1x týden 2.995,
240L/2 240 litrů, 1x 14 dní 2.995,
240L 240 litrů, 1x týden 5.990,
Rekreační stavby Sdílené kontejnery 1100 litrů, týdně (2ks + další 2ks v sezóně)  1.124,
  • v případě rezidentních plátců splňujících stanovené podmínky (dle nového usnesení v roce 2023) je možné na základě podpisu čestného prohlášení (Vzor čestného prohlášení k příspěvku na poplatek za KO) poskytnout příspěvek na poplatek za komunální odpad ve výši 500Kč/rok.

Splatnost obou poplatků je do 31. BŘEZNA každého roku.

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může OÚ Zahořany zvýšit až na trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení.

Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Zahořany 58 nebo bezhotovostně na bankovní účet číslo: 36623111/0100 (do variabilního symbolu uveďte u rodinných domů: Vaše číslo popisné, u staveb určených k individuální rekreaci: Vaše evidenční číslo).

 

Nadstandardní služba (hrazená mimo poplatkový systém obce)

BIO přímo od domu (D2D) – odvoz bioodpadu přímo od domu z vlastní nádoby si můžete objednat nově u společnosti BOS s. r. o. prostřednictvím OÚ Zahořany. Cena jednoho výsypu nádoby 120L činí 55Kč a u nádoby 240L pak 69Kč s DPH. Zvolit můžete týdenní nebo čtrnáctidenní svoz (v sudých týdnech). Pokud nemáte k dispozici vhodnou nádobu, můžete se obrátit přímo na BOS a koupit si jí v Mníšku na sběrném dvoře. Více informací k cenám a objednávce viz. Objednávkový formulář svozu BIO.

Objem nádoby v litrech pouze období 1. 4. – 30. 11.
1x týdně 1x 14 dní
popelnice 120 L 1.925,- Kč 935,- Kč
popelnice 240 L 2.415,- Kč 1.173,- Kč

Správní poplatky

Od 17. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad v našem případě MěÚ Mníšek pod Brdy a Černošice s rozšířenou působností od fyzických i právnických osob. Poplatky se dle státních tarifů mění a tak aktuální relace správního poplatku je uvedena na příslušném ceníku správního úřadu.