Poplatky

Občan je povinen hradit poplatky, které schválí zastupitelstvo obce ve své působnosti a těmto poplatkům říkáme místní. Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.

 

Poplatky platné od roku 2020:

Obec Zahořany má vyhláškami stanovené poplatky, které naleznete v rubrice Vyhlášky a nařízení. Pro možnost srovnání poplatkového zatížení občanů uvádíme i přehled, který zahrnuje sousední obce našeho mikroregionu (informace jsou čerpány z veřejných zdrojů, tj. z webu a mohou se v průběhu času měnit, jak se budou měnit vyhlášky obcí).

Přehled poplatkového zatížení 2020

 

Poplatek ze psů

  • platí fyzická či právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce Zahořany trvalý pobyt nebo sídlo.
  • poplatník je povinen oznámit držení psa do 15 dnů po dovršení 3 měsíců stáří psa a zaplatit poplatek na obecním úřadě Zahořany.

 

  • poplatek za držení jednoho psa ….100,- Kč
  • poplatek za držení 2. a každého dalšího psa téhož držitele ….150,- Kč

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

  • platí každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
  • plátcem poplatku je vždy vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (je jedno, zda-li jde o trvalé bydlení či rekreační nemovitost).
  • plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, a to za každou nemovitost v jeho vlastnictví.
  • tuto povinnost splní tím, že odevzdá či zašle na obecní úřad vyplněný Ohlašovací formulář plátce (komunální odpad).
  • poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany Zahořan (platí se za nemovitost). Sazebník poplatku za komunální odpad
  • v případě rezidentních plátců splňujících stanovené podmínky (dle Usnesení č. 5k/3/2020) je možné na základě podpisu čestného prohlášení poskytnout příspěvek na poplatek za komunální odpad ve výši 500Kč/rok. Vzor čestného prohlášení k příspěvku na poplatek za KO

 

Splatnost obou poplatků do 15. BŘEZNA každého roku.

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může OÚ Zahořany zvýšit až na trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení.

Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Zahořany 58 nebo bezhotovostně na bankovní účet číslo: 36623111/0100 (do variabilního symbolu uveďte u rodinných domů: Vaše číslo popisné, u staveb určených k individuální rekreaci: Vaše evidenční číslo).

 

Správní poplatky

Od 17. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad v našem případě MěÚ Mníšek pod Brdy a Černošice s rozšířenou působností od fyzických i právnických osob. Poplatky se dle státních tarifů mění a tak aktuální relace správního poplatku je uvedena na příslušném ceníku správního úřadu.