Dětské hřiště

Návštěvní a provozní řád dětského hřiště

Návštěvní řád:

Dětské hřiště Zahořany bylo vybudováno ve shodě s normou ČSN-EN 1176.

U mladších dětí do 6 let je povoleno používat zařízení, pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Vstup na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče či jiná dospělá osoba.

Platí zákaz poškozovat, znečisťovat prostory a jednotlivé herní prvky. Je zakázáno používání herních prvků pokud jsou jakkoliv poškozeny. Uživatelé jsou povinni dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Platí zákaz vstupu zvířat (psům a ostatním) do prostoru dětského hřiště. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Provozní doba:
květen – září       8:00 – 21:00
říjen – duben      8:00 – 19:00

Provozovatel:
Obec Zahořany, 602 647 653

Správce hřiště:
Miroslav Vaněk (Hostinec U Pepíčka), 607 778 805

Důležitá telefonní čísla:
112 – Tísňová volání
158 – Policie
156 – Městská policie
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba

Foto dětského hřiště: (fotogalerie herních prvků níže)

V celém prostoru dětského hřiště je zákaz:

 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • přinášet na dětské hřiště předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • vjezdu motorových vozidel s vyjímkou obsluhy
 • poškozování zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleně, pokud je součástí dětského hřiště
 • odkládání a vyhazování odpadků mimo místa k tomu určená a znečisťování hřiště a jeho okolí
 • stanování a nocování
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
 • používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání

 

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí se připustit, aby je dítě používalo.

Vstup na dětské hřiště je zákazán:

 • pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrh namrzlý nebo na něm zjistíte závadu
 • pokud se na ploše dětského hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 • v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Zimní údržba zpevněné plochy, která je součástí dětského hřiště není prováděna. Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

Projekt: „Obnova dětského hřiště Zahořany“ byl realizován na jaře 2020 s finančním přispěním Středočeského kraje.

Fotogalerie: