o Svazkové škole

Dobrovolný svazek obcí
Svazková škola pod Skalkou
sídlo MěÚ Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, 252 10
IČ: 14240645

DSO Svazková škola pod Skalkou je registrován od 9. 2. 2022 a tvoří jej v současnosti 13 obcí a město Mníšek pod Brdy. Svazek je založen za účelem společného plnění úkolů členů svazku v oblasti školství, zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí v základní škole, primárně dětí s místem trvalého pobytu na vymezeném území členských obcí, a též za účelem výstavby a provozu nové budovy základní devítileté školy. Předmět činnosti tak zahrnuje zejména:

    • vytvoření školské právnické osoby;
    • zajištění vhodných prostor pro provoz Svazkové ZŠ do doby uvedení do provozu nové budovy školy;
    • koordinace investiční akce výstavby nové budovy školy včetně získání dotace na tuto akci;
    • koordinace plnění povinností členských obcí v oblasti školství.

Do předmětu činnosti dále patří takové aktivity Svazku, které sice souvisí s cíli a zájmy Svazku, jakož i předmětem jeho činnosti, ale z objektivních důvodů se nemusí týkat všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jeho činnost odpovídala zájmu a cílům Svazku jako celku. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky další právnické osoby, jež mohou vyvíjet podnikatelské činnosti, nebo být podnikateli; v rámci této činnosti a účasti na právnických osobách bude Svazek postupovat v souladu s právním řádem. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich účelem je podpora hlavní činnosti Svazku anebo hospodárné využívání majetku Svazku.