o MAS Hřebeny

MAS Hřebeny, z.s.
sídlo OÚ Klínec 138
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 09386157

spolek je registrován od r. 2020 a vyvíjí svou činnost v regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím obcí, jejichž zastupitelstva schválila zařazení svého správního území do územní působnosti Místní akční skupiny Hřebeny.

Účelem spolku je sdružování partnerů zastupující veřejné i soukromé místní aktéry, jako jsou obce, veřejné instituce, podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby, neziskové organizace, odborníky a další. Členové spolku iniciují a podporují veřejné aktivity za účelem obnovy a rozvoje českého venkova, přírodního a kulturního bohatství v regionu Mníšecko.

Hlavní činnosti spolku jsou v zájmovém území především:

 1. Péče o kulturní, hospodářský a sociální rozvoj regionu s ohledem na místní potřeby a místní potenciál se zahrnutím inovativních prvků v místních souvislostech a vytváření podmínek pro co nejširší spolupráci při jeho obnově, zejména v těchto oblastech:
 • zemědělství, péče o krajinu a realizace prvků systému ekologické stability,
 • obnova venkovského prostředí, zástavba, zvyky a tradice,
 • podpora drobného a středního podnikání,
 • ochrana kulturního a přírodního bohatství a památek,
 • podpora rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování, rozvoj sociálních a zdravotních služeb v regionu,
 • rozvoj cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům,
 • mimoškolní výchova a vzdělávání a prevence,
 • podpora sportu, aktivního vyžití občanů i návštěvníků regionu,
 • budování technické infrastruktury, její údržby i systému dopr. obslužnosti,
 • propagace, popularizace, informační a publikační činnost rozvoje venkova.

2. Účastnění se v národních i mezinárodních projektech, spolupracování při obnově venkova a rozvoji regionů;

3. Zajišťování poradenské a konzultační činnosti, organizování odborných přednášek a seminářů, lektorská činnost;

4. Spolupráce a podpora organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji a obnově regionu;

5. Spolupráce se zahraničními partnery.