o MAS Hřebeny

MAS Hřebeny, z.s.
sídlo Klínec 138, 252 10, IČ

 

spolek je registrován od r. 2020 a vyvíjí svou činnost v regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím obcí, jejichž zastupitelstva schválila zařazení svého správního území do územní působnosti Místní akční skupiny Hřebeny (viz mapa).

Účelem spolku je sdružování partnerů zastupující veřejné i soukromé místní aktéry, jako jsou obce, veřejné instituce, podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby, neziskové organizace, odborníky a další. Členové spolku iniciují a podporují veřejné aktivity za účelem obnovy a rozvoje českého venkova, přírodního a kulturního bohatství v regionu Mníšecko.

Hlavní činnosti spolku jsou v zájmovém území především:

 1. Péče o kulturní, hospodářský a sociální rozvoj regionu s ohledem na místní potřeby a místní potenciál se zahrnutím inovativních prvků v místních souvislostech a vytváření podmínek pro co nejširší spolupráci při jeho obnově, zejména v těchto oblastech:
 • zemědělství, péče o krajinu a realizace prvků systému ekologické stability,
 • obnova venkovského prostředí, zástavba, zvyky a tradice,
 • podpora drobného a středního podnikání,
 • ochrana kulturního a přírodního bohatství a památek,
 • podpora rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování, rozvoj sociálních a zdravotních služeb v regionu,
 • rozvoj cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům,
 • mimoškolní výchova a vzdělávání a prevence,
 • podpora sportu, aktivního vyžití občanů i návštěvníků regionu,
 • budování technické infrastruktury, její údržby i systému dopr. obslužnosti,
 • propagace, popularizace, informační a publikační činnost rozvoje venkova.

2. Účastnění se v národních i mezinárodních projektech, spolupracování při obnově venkova a rozvoji regionů;

3. Zajišťování poradenské a konzultační činnosti, organizování odborných přednášek a seminářů, lektorská činnost;

4. Spolupráce a podpora organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji a obnově regionu;

5. Spolupráce se zahraničními partnery.