Zápis prvňáčků – Mníšek pod Brdy

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ Komenského 420, 252 10 rozhodla prostřednictvím své ředitelky a stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. tříd základní školy k plnění povinné školní docházky.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovila ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 120 žáků (na základě § 36).

Do prvních tříd základní školy ZŠ Komenského 420 zřízené Městem Mníšek pod Brdy se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v Mníšku pod Brdy
  2. děti s místem trvalého pobytu v Kytíně
  3. děti s místem trvalého pobytu v Zahořanech
  4. děti s místem trvalého pobytu v Klínci
  5. děti s místem trvalého pobytu v Řitce

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi těmi dětmi, které splňují kritérium, u kterého by došlo k překročení kapacity. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy a ve škole přístupném místě.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.