Zápis prvňáčků – Čísovice

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ, Čisovice 193, 252 04 Čisovice stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. tříd základní školy k plnění povinné školní docházky.

Do prvních tříd základní školy Základní škola a Mateřská škola Čisovice, se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v Čísovice
  2. děti s místem trvalého pobytu v Zahořanech

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1 a dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi těmi dětmi, které splňují kritérium, u kterého by došlo k překročení kapacity. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy a ve škole přístupném místě.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.