Zápis prvňáčků – Čísovice

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ, Čisovice 193, 252 04 Čisovice stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. tříd základní školy k plnění povinné školní docházky.

Do prvních tříd základní školy Základní škola a Mateřská škola Čisovice, se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Čísovice
 2. děti s místem trvalého pobytu v Zahořanech

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1 a dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi těmi dětmi, které splňují kritérium, u kterého by došlo k překročení kapacity. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy a ve škole přístupném místě.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zápis prvňáčků – Mníšek pod Brdy

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ Komenského 420, 252 10 rozhodla prostřednictvím své ředitelky a stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. tříd základní školy k plnění povinné školní docházky.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovila ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 120 žáků (na základě § 36).

Do prvních tříd základní školy ZŠ Komenského 420 zřízené Městem Mníšek pod Brdy se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Mníšku pod Brdy
 2. děti s místem trvalého pobytu v Kytíně
 3. děti s místem trvalého pobytu v Zahořanech
 4. děti s místem trvalého pobytu v Klínci
 5. děti s místem trvalého pobytu v Řitce

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi těmi dětmi, které splňují kritérium, u kterého by došlo k překročení kapacity. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy a ve škole přístupném místě.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Poplatky platné od 1. 1. 2024

Obec Zahořany má vyhláškami stanovené poplatky, které naleznete v rubrice Vyhlášky a nařízení.

Nabízíme možnost platby poplatku přes tzv. QR kód :  

Platba přes QR kód, zde……

Poplatek ze psů

 • platí fyzická či právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce Zahořany trvalý pobyt nebo sídlo.
 • poplatník je povinen oznámit držení psa do 15 dnů po dovršení 3 měsíců stáří psa a zaplatit poplatek na obecním úřadě Zahořany.
 • poplatek za držení jednoho psa ….100,- Kč
 • poplatek za držení 2. a každého dalšího psa téhož držitele ….150,- Kč

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

 • platí každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
 • plátcem poplatku je vždy vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (je jedno, zda-li jde o trvalé bydlení či rekreační nemovitost).
 • plátce poplatku má ohlašovací povinnost, a to za každou nemovitost v jeho vlastnictví. Tuto povinnost splní tím, že odevzdá či zašle na obecní úřad vyplněné Prohlášení plátce poplatku (komunální odpad).
 • poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany Zahořan (platí se za nemovitost) Ceník poplatků za komunální odpad.
Označení
Objem nádoby, frekvence svozu
Sazba v Kč
120L/2 120 litrů, 1x 14 dní 1.498,
240L/2 240 litrů, 1x 14 dní 2.995,
Rekreační stavby Sdílené kontejnery 1100 litrů, týdně (2ks + další 2ks v sezóně) 
1.124,
 • v případě seniorních rezidentních plátců splňujících stanovené podmínky (dle usnesení č.1/1/2023) je možné na základě podpisu čestného prohlášení (Vzor čestného prohlášení k příspěvku na poplatek za KO) poskytnout příspěvek na poplatek za komunální odpad ve výši 1000Kč/rok.

Splatnost všech poplatků je do 31. BŘEZNA kalendářního roku.

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může OÚ Zahořany zvýšit až na trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení.

Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Zahořany 58 nebo bezhotovostně na bankovní účet číslo: 36623111/0100 (do variabilního symbolu uveďte u rodinných domů: Vaše číslo popisné, u staveb určených k individuální rekreaci: Vaše evidenční číslo).

Nadstandardní služba – svoz BIO

BIO přímo od domu (D2D) – odvoz bioodpadu přímo od domu z vlastní nádoby bude realizován automaticky v rámci služby Door to door od 1.4.2024.  Vývoz se bude realizovat jednou za čtrnáct dní (v sudých týdnech). Nádobu na svoz BIO ( hnědý kontejner ) obdržíte od obce Zahořany v rámci dodávky kontejnerů na PAPÍR a PLAST a bude obsahovat ČIP RFDI. Více informací co nejdříve najdete na speciálním WEBu, který pro Vás připravujeme.

Objem nádoby v litrech pouze období 1. 4. – 30. 11.
popelnice 240 L 1x 14 dní

ZAHOŘANSKÉ PRSKÁNÍ

Poslední den roku je za dveřmi a čeká nás vítání nového, lepšího roku 2024.

Pojďme ho společně přivítat jinak?

Dne 1. ledna 2024 v 00:00 hodin všichni vyjděte na verandy, ulice, zahrady, křičte, zpívejte a vítejte hlasitě Nový rok, ale….

…. k tomu místo petard a ohňostroje zapalte „PRSKAVKU“.

Společně si tak užijeme příchodu Nového roku, a ještě uděláme dobrou věc pro zvířátka v okolních lesích a našich domech.

😊  NESTŘÍLEJTE – PRSKEJTE 😊